tel: +48 575-558-999 SALE@ALPENPARK.PL

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy Alpenpark Sport Store działający pod adresem: http://www.alpenpark.pl jest serwisem należącym i prowadzonym przez:

Firmę "Amigo-bike" R.Kuś z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Kawalca 10, NIP 635-100-67-58, REGON 272780895, na podstawie zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej nr.4758/1995

Adres pocztowy: "Alpenpark" Kuś sp. k., ul. Kawalca 10, 43-190 Mikołów
Adres e-mail: sale@alpenpark.pl
Numer telefonu: 322 261 384
Numer faksu: 322 267 750

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.alpenpark.pl określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.alpenpark.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym www.alpenpark.pl, dostarczania zamówionych towarów konsumentowi kupującemu w sklepie internetowym www.alpenpark.pl, regulowania przez konsumenta należności za zakupione towary, uprawnienia konsumenta do rezygnowania z zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Do celów regulaminu stosuje się następujące definicje:
„Konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszym regulaminem działa w celach niezwiązanych z działalnością: handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani niezwiązanych z wykonywaniem wolnego zawodu.
„Przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną – zarówno podmiot publiczny, jak i prywatny – która działa – również za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – w celach związanych z jej działalnością: handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu w związku z umowami objętymi niniejszym regulaminem.
„Towary” oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome, które są oferowane w sklepie internetowym www.alpenpark.pl.
„Umowa sprzedaży” oznacza każdą umowę, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub podejmuje się przeniesienia własności towarów na Konsumenta, a Konsument płaci lub podejmuje się zapłacić cenę Towaru.
„Zamówienie” oznacza oświadczenie woli klienta do zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość towaru.
„Koszyk” oznacza narzędzie, które umożliwia złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.alpenpark.pl.
„Umowa zawierana na odległość” oznacza każdą umowę zawartą między Przedsiębiorcą i Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej obecności Przedsiębiorcy i Konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do czasu i włącznie z momentem zawarcia umowy.
„Trwały nośnik” oznacza urządzenie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, które jednocześnie umożliwia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy swobodny dostęp do informacji przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
„Treści cyfrowe” oznaczają dane opracowane i dostarczone w formie cyfrowej.
„Usługa świadczona drogą elektroniczną" oznacza wykonanie usługi świadczonej przez Usługodawcę na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
„Usługodawca" oznacza firmę "Amigo-bike" R.Kuś z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Górnośląska 10, NIP 635-100-67-58, REGON 272780895 ,na podstawie zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej nr.4758/1995
„Usługobiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
„Gwarancja handlowa” oznacza każde zobowiązanie Przedsiębiorcy lub Producenta („gwarant”) wobec Konsumenta, poza jego zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi gwarancji zgodności, do zwrotu zapłaconej ceny lub wymiany towarów, ich naprawy lub zapewnienia ich serwisu, jeśli nie spełniają one specyfikacji lub każdego innego warunku niezwiązanego ze zgodnością określonego w oświadczeniu gwarancyjnym lub w odpowiedniej reklamie dostępnej w momencie zawarcia umowy lub przed jej zawarciem.
„Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 1
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez "Amigo-bike" R.Kuś sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego www.alpenpark.pl, oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin stanowi- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Sklep internetowy Alpenpark Sport Store za pośrednictwem Internetu zamieszcza na stronie www.alpenpark.pl informacje dotyczące swojej oferty i świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego Alpenpark Sport Store za pomocą koszyka;
umożliwia subskrypcję newslettera, w którym zawierane są informacje handlowe.
4. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych przez Usługobiorcę:
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies bądź
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
- Google Chrome w wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego Alpenpark Sport Store przez Klienta, w celu:
utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy;
dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców
prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego Alpenpark Sport Store
Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookies lub zablokować umieszczanie plików cookies za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego / wysyłkowego/ newsletter/zamówienie). Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
7. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny. Prawa nabyte przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy zostają zachowane.
8. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta, rozwiązuje umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi „newsletter” poprzez podanie usługodawcy adresu e-mail, którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji usługobiorcy.

§ 2 Warunki sprzedaży1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym Alpenpark Sport Store podawane są w złotych polskich i zawierają VAT, cła i podatki, ale nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki.
2. W przypadku towarów występujących w różnych wariantach dotyczących np. rozmiaru, pojemności, długości itd., ceny mogą być różne dla poszczególnych wariantów. W takich przypadkach ostateczne ceny wariantów są jasno wyszczególnione i widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka.
3. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Podana informacja końcowa na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia opłaty za transport, dostawę, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne koszty, które ma pokryć konsument.
4. Sklep internetowy Alpenpark Sport Store zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości opłat za transport, dostawę czy usługi pocztowe, z zastrzeżeniem, że takie zmiany nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem wspomnianych wyżej zmian.
5. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy:
1) złożyć zamówienie on-line za pośrednictwem koszyka zamówień udostępnionego na stronie www.alpenpark.pl
2) potwierdzić, że jest się świadomym tego, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności.
6. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
7. "Amigo-bike" R.Kuś dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów fakturę VAT. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT w późniejszym terminie, nawet wtedy gdy sprzedaż została już potwierdzona paragonem z kasy fiskalnej. Jednak warunkiem koniecznym otrzymania wówczas faktury VAT jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu fiskalnego.
8. Sklep internetowy Alpenpark Sport Store dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów na konsumenta po zawarciu umowy, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
9. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem, oraz 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za zamówienie w przypadku wyboru płatności w postaci przedpłaty na konto bankowe.
10. Przewidywany czas dostarczenia zamówionego towaru to 1 do 3 dni, liczonych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Czas dostarczenia uzależniony jest od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 6 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 8.
11. W przypadku rozwiązania umowy sklep internetowy www.alpenpark.pl bez zbędnej zwłoki zwraca Klientowi każdą kwotę wpłaconą zgodnie z warunkami umowy.


§ 3 Formy płatności


1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:
przelewem w formie przedpłaty pełnej wartości zamówienia na numer konta bankowego:
Amigo-BIKE
MBS 21 8436 0003 0000 0004 4600 0004
gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów lub przez serwis płatniczy Payu.
2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 4 Formy dostawy i koszt dostarczenia


1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu przez firmy kurierskie Geis Logistics Sp. z o.o., P.H.U Art-Speed, oraz przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
2. Towar dostarczany jest jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, pod adres wskazany w zamówieniu.
3. Koszt dostawy uzależniony jest: od łącznej wartości zamawianych towarów, wskazanej formy dostawy oraz wybranej formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia odbywa się na początkowym etapie składania zamówienia (w koszyku zamówień).
4. W przypadku zamówień o łącznej wartości nieprzekraczającej 100 zł, koszty przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynoszą 10 zł dla zamówień przedpłaconych, oraz 15 zł dla zamówień z płatnością "za pobraniem". W przypadku zamówień o łącznej wartości równej i większej niż 100 zł, Konsument nie ponosi kosztów związanych z wysyłką (nie dotyczy zamówień z metodą płatności "za pobraniem".)


§ 5 Gwarancja zgodności na towary, procedury rozpatrywania reklamacji towarów


1. Sklep internetowy Alpenpark Sport Store odpowiada wobec konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, konsument zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę, wedle następującego, wybranego sposobu:
a) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie stanowiące załącznik do niniejszej umowy na adres głównej siedziby sprzedawcy;
b) wysyłając wyżej wymienione zawiadomienie na adres e-mail;
c) ustnie do protokołu spisanego w siedzibie przedsiębiorcy.


Konsument, wybierając któryś ze sposobów zawiadamiania opisanych w punktach: a), b) i c) może skorzystać z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie www.alpenpark.pl. Korzystanie ze wspomnianego formularza nie jest obowiązkowe. Konsument może złożyć inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, przy czym musi ono zawierać:
imię, nazwisko, adres, numer telefonu zgłaszającego reklamację, który jest niezbędny, aby wysłać towar kurierem;
dane dotyczące reklamowanego towaru, jak: nazwa, producent, kolor, rozmiar;
dowód zakupu reklamowanego towaru;/ w przypadku faktury zakupu-kserokopię , w przypadku paragonu –oryginał paragonu /
opis, na czym polega niezgodność, termin, w jakim została stwierdzona oraz okoliczności wystąpienia niezgodności towaru;
żądanie reklamującego;
datę wniesienia reklamacji;
podpis zgłaszającego reklamację;
zgodę na przetwarzanie adresu e-mail zgłaszającego przez przedsiębiorcę, w przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Na żądanie sprzedawcy konsument bez zbędnej zwłoki odsyła reklamowane towary, w celu umożliwienia podjęcia przez sprzedawcę decyzji o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji. Decyzja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji odbywa się po oględzinach towaru lub wystawieniu opinii przez rzeczoznawcę. Towar przekazywany do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania zasadności reklamacji, sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia, z wyłączeniem kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta innego sposobu dostarczenia niż sposób wskazany przez sprzedawcę, liczący się z mniejszymi kosztami.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, kupujący w pierwszej kolejności może żądać doprowadzenia reklamowanego towaru do stanu zgodności z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Dopiero w sytuacji, gdy zachodzi niemożność doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (tj. nie ma możliwości naprawienia go lub wymiany na nowy), klient może żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny za towar stosownego do jego wady. Prawo do żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny przysługuje klientowi również w przypadku przedłużającego się czasu naprawy lub wymiany.
5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Sklep internetowy Alpenpark Sport Store nie ogranicza prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej m.in. przez miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta oraz możliwości korzystania z pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżania.
6. W sytuacji gdy reklamacje nie zostanie uznana, a konsument nie będzie się zgadzał z decyzją, może zwrócić się do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl.

§ 6 Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia


1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru, bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 6 ust. 10. Okres odstąpienia wygasa po 14 dniach od dnia, w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towarów.
2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, informuje o tym fakcie przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia. W tym celu konsument może skorzystać z formularza zwrotu udostępnianego na stronie www.alpenpark.pl lub złożyć jakiekolwiek inne oświadczenie informujące o decyzji odstąpienia od umowy.
3. Okres odstąpienia, o którym mowa § 6 ust. 1, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu , jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
4. Sklep internetowy Alpenpark Sport Store zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy.
5. Zwrotu płatności Sklep Alpenpark Sport Store dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.
6. Konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.
7. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym.
8. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym Alpenpark Sport Store ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.
9. Zgodnie z treścią ustawy – ustawa ma zastosowanie tylko do umów zawieranych między Konsumentem (Kupującym) a Przedsiębiorcą (Sprzedawcą), w pozostałych przypadkach tj. umowy zawierane między dwoma Konsumentami (osobami prywatnymi) czy też umowy zawierane między dwoma Przedsiębiorcami (firmami) powyższa ustawa nie ma zastosowania.

§ 7 Wymiana towaru

1. Sklep Internetowy Alpenpark Sport Store umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 6, wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.
2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny. W tym celu konsument może skorzystać formularza odstąpienia i wymiany udostępnianego na stronie www.alpenpark.pl lub złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany.
3. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia,konsument zobowiązany jest dopłacić różnicę , o wysokości której poinformowany zostanie przez sprzedawcę zgodnie z § 3 ust. 1. Przy czym na towar zwracany wystawiony zostanie dokument korygujący, natomiast na towar wymieniany wystawiany jest nowy dokument sprzedaży, który stanowi podstawę do reklamacji. Koszt transportu wymienionego produktu, wysyłanego do klienta ponosi sprzedawca

§ 8 Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest "Amigo-bike" R.Kuś z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Górnośląska 10, NIP 635-100-67-58, REGON 272780895, na podstawie zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej nr.4758/1995.
2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie zwalnia administratora z odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, że powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą przed dostępem do nich przez osoby niepowołane.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego Alpenpark Sport Store, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
4. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma zagwarantowane prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.


§ 9 Postanowienia końcowe


1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego Alpenpark Sport Store nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Sklep internetowy Alpenpark Sport Store nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego Alpenpark Sport Store używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego Alpenpark Sport Store. Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
6. Sklep internetowy Alpenpark Sport Store zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży /o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem wyżej wymienionych zmian.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl